آرش برهانی
سال پیش
آرش برهانی
اسطوره ، محبوب دلها ، عقاب بعد از سالها حضورى پاك و صادقانه ، اينك تاريخ به نيكى از تَو ياد ميكند بى شك ناصر خان يكى از بهترينهاى آسيا بود و أو بخاطر كلين شيت يا توپهايى كه گرفت اسطوره نشد بلكه بخاطر دستهايى ، كه گرفت محبوب شد بخاطر شخصيتش اسطوره شد #عقاب#باشخصيت#ضدرياكارى#ضددلال#ضدلابى-بازى#ضدزيراب زنى#ضدحرف ناحق#ضدچاپلوسى#الگو#مربى پاك ???? خدا رحمت كنه ناصر خان و كه هيچ وقت بد كسى رو نخواست ??????
;