سسک فابرگاس
سال پیش
سسک فابرگاس
2013 - Lia was born, i win La Liga 2015 - Capri was born, i win the Premier League 2017 - Leonardo is born, i win the Premier League again 2018 - Baby @daniellasemaan are you ready? ????????????????????
;