سعید آقایی
سال پیش
سعید آقایی
اگر خدا آرزويى به دلت انداخت بدون كه توانايى رسيدن به اون رو در تو ديده ??
;