شجاع خلیل زاده
11 ماه پیش
شجاع خلیل زاده
‎خوبےراآرزوميکنم ‎براےآنهاييکه ‎باتمام بديهاييکه ديدند ‎يادنگرفتند ‎بدباشند ‎????
;