سعید آقایی
6 روز پیش
سعید آقایی
صبر اوج احترام به حكمت خداست ??????
;