شجاع خلیل زاده
9 ماه پیش
شجاع خلیل زاده
خدايا بياموز به من لحظه ها در گذرند! بياموز به من كه هيچ حالتي پايدارنيست كه ميگذرد! اگر در سختي ام اگر دلتنگم و در تمام اين لحظه ها تو در كنار مني!??
;