شجاع خلیل زاده
سال پیش
شجاع خلیل زاده
خدايا بياموز به من لحظه ها در گذرند! بياموز به من كه هيچ حالتي پايدارنيست كه ميگذرد! اگر در سختي ام اگر دلتنگم و در تمام اين لحظه ها تو در كنار مني!??
;