سعید آقایی
9 ماه پیش
سعید آقایی
ياد گرفتم بخندم و ببخشم (خدا نيستم ) ولى ... زير سايه اش بزرگ شدم
;