امید عالیشاه
سال پیش
امید عالیشاه
تنها خداست که ميداند “بهترين” در زندگيت چگونه معنا ميشود! من در سال نو آن بهترين را برايتان آرزو ميکنم..... سال نو پيشاپيش مبارك ??????
;