مرتضی پورعلی‌گنجی
خدا آن حس زيبايي است که در تاريکي شب آهسته ميگويد :کنارت هستم اي تنهاي من
;