رضا عنایتی
3 ماه پیش
رضا عنایتی
از آدمهاى منفى گرا پرهيز كنيد آنها براى هر راه حلى يك مانع دارند??????
;