جرارد پیکه
سال پیش
جرارد پیکه
Creo que todo el mundo deber?a venir a Catalunya como m?nimo una vez en la vida. #AceptasElReto de descubrirla? Visita @catalunyaexperience
;