عادل غلامی
ماه پیش
عادل غلامی
اون که بلندت مي کنه، وقتي افتادي دنبالت مي گرده، وقتي گم شدي بيدارت کنه، وقتي خوابي نزديکت بباشه ، وقتي بهش احتياج داري باهات بخنده، گريه کنه، آرزو کنه، بجنگه و در عوض هيچي نخواد به غير از خود تو … بهش مي گن دوست؛ … يک تيکه از زندگي…
;