عادل غلامی
4 سال پیش
عادل غلامی
بهداد عزيز بزرگ مرد و بچه محل من اي اسطوره اول وزنه برداري بهت تبريك ميگم كه فقط بعد 7 ماه از مصدوميت شديدت در المپيك جاودانه وزنه يك زرب زدي و ركورد دنيا رو جا بجا كردي و تو 2 زرب هم همه ديدن ناداوري را من امشب ديدم كه چقد غيرت داري با ريختن اشكهايت تو براي ما تا ابد قهرماني مرد بزرگ ورزش ايران
;