عادل غلامی
4 سال پیش
عادل غلامی
معني دوست : د = دور از هم و = واسه هم س = سايه هم ت = تا عمر داريم کنار هم
;