علی حمودی
5 سال پیش
علی حمودی
دکتر الهي قمشه اي: #دوست دار? که بدان? چقدر برا? د?گران مهم و #عز?ز هست?؟ کاف?ست چند روز? سراغشان را نگ?ر? ! نه ا?نکه خودت را #لوس کن?، نه هرگز . فقط چند روز? وظ?فه ? سراغ گرفتن از حال د?گران را فراموش کن.در اين صورت ?ا دلتنگت مي شوند و ?ا فراموش مي کنند ! اگر دلتنگ و نگرانت شدند قدرشان را بدان و به هر ق?مت? که شده آنان را در کنار خود داشته باش و اگر فراموشت کردند، به راحت? فراموششان کن ... هم?شه " #پروانه " بودن برا? د?گران، نشانه عقل و انسان?ت ن?ست...?
;