علی حمودی
4 سال پیش
علی حمودی
عادت ندارم درد دلم را به كسى بگويم پس خاكش ميكنم زير چهره ى خندانم... تا هم فكر كنند , نه دردى دارم و قلبى
;