امیر عابدزاده
6 سال پیش
امیر عابدزاده
گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير، با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس براي اينده اماده شو، ايمان را نگه دار و ترس را به گوشه اي اندار، شك هايت را باور نكن و هيچگاه به باورهايت شك نكن. مهم اين نيست كه قشنگ باشي قشنگ اين است كه مهم باشي حتي براي يك نفر. مهم نيست شير باشي يا اهو، مهم اين است با تمام توان شروع به دويدن كني. موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه پايان رسيدن، فرقي نميكند گودال اب كوچكي باشي يا درياي بيكران... زلال كه باشي اسمان در توست. #godtalk #convowtmygod I got what it takes but it will take everything i got. #patience
;