امیر عابدزاده
6 سال پیش
امیر عابدزاده
#workfuckingharder #keepmovingforward#believeachieve اگر يقين داري روزي پروانه ميشوي، بگذار روزگار هرچه مي خواهد پيله كند.
;