امیر عابدزاده
5 سال پیش
امیر عابدزاده
What a time, To be Alive... خود را به خدا بسپار چون اوست نوازشگر چون ناز تو ميخواهد او را ز درون بنگر
;