امیر عابدزاده
5 سال پیش
امیر عابدزاده
دادم قورت هَوسُ ترش بود نبود مَلسُ خواستنم معلوم بود از عدسِ، چشام از دستِ خودم تشنم چون خوردم خودم اما گوشت ندادم به گرگا دورم گوش ندادم به گرگا دورم اشتباهم داشتم كه الان گنگ وخُلم اما ... #بدز
;