احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
چو خورشيد سعادت نمايان شود?? ستاره ز پيشش گريزان شود?? عقاب شگارى نترسد ز بوم ?? دو مرد خراسان. دو صد مرد روم??
;