احمدرضا عابدزاده
6 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
تنها كسى كه باعث عقب ماندن شما ميشود ?? درواقع خودتان هستيد بهانه ديگر كافيست ?? وقت تغيير است زمان قرا رسيده كه طور ديگر زندگى ??كنيد??
;