احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
به عقب بنگريد و خدا را شكر كنيد. به جلو بنگريدو به خدا اعتماد كنيد. او درهايى را مي بندد كه هيچكس قادر به گشودنش نيست..ودر هايى را مى گشايد كه هيچكس قادر به بستنش نيست....
;