احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
سلام"زندگى كاروانيست زودگذر~ خرابه اى ناپايدار~تابلويى زيباو فريبنده~ميسوزدوميسوزاندوهيچ چيزدرآن رنگ حقيقت نميگيرد جزمحبت~معرفت ودوستي
;