احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
سلام"هميشه بياد?تن هستم" ?مادري که چشم باودوخته بودم" ?پدري که مردانگي ازاوآموختم~ ?رفيقي~چون خودت~که جزمرام ومعرفت چيزي ازاونياموختم…
;