احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
سلام"گرس?نهشود تنگ،خداباما هست"گرپاىشودلنگ~خداباما هست"دلرابحر?م عشق بسپارو برو"فرسنگبه فرسنگ،خداباما هست"شمارابخداي مهربان مبسپارم…
;