احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
سلام"آنچه خداوندميدهد پاياني ندارد"وآنچه آدمي ميدهددوامي ندارد"زندگيتان پرازداده هاي خداوندمهربان" شب و روزتون خوش…
;