احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
از صدا? گذر آب چنان م?فهمم ... تندتر از آب روان، عمرمان م?گذرد .. زندگ? را نفس? ارزش غم خوردن ن?ست .. آنقدرس?ر بخند?د که ندان?د غم چ?ست ...
;