احمدرضا عابدزاده
4 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
زندگي درگذر است~آدمي رهگذراست زندگي يک سفراست~آدمي همسفر است انچه ميماندازاو~ راه ورسم سفراست رهگذرميگذرد~خاطرش ميماند فرجامتان نيك..
;