احمدرضا عابدزاده
4 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
سلام"‌واي ازآنروزيکه مادل رابدنياباختيم"خانه مان راروي تارعنکبوتي ساختيم"يادمان رفت آنزماني راکه~آدم بوده ايم" چهره خودرادرون آينه نشناختيم"واي ازآنروزي که خودخواهي~گريبانگير شد"بي محاباسوي تخريب شرافت تاختيم" حرمت"انسان"شکستيم وبدون دلهره~پيکربيجان اورازيرپاانداختيم" ديرفهميديم باخودماچه کرديم وچه شد~ماشرافت آدميت~ماخداراباختيم•••
;