احمدرضا عابدزاده
چارلي چاپلين: اگر شما در اسراييل بدنيا مي امديد به احتمال زياد يهودي ميشديد، اگر در عربستان بدنيا مي امديد قطعا مسلمان ميشديد، اگر در اروپا بدنيا مي امديد احتمال زياد مسيحي و اگر در ژاپن بدنيا مي امديد شينتو ميشديد. دين پديده ايست که جغرافيا براي شما تعيين ميکند. پس تعصب براي چيست... آنچه مهم است اخلاق و انسانيت است که به جغرافياي زمان ومکان محدود نيست @sepehrazadi
;