احمدرضا عابدزاده
4 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
"سلام"مابانفس سلامت اي دوست خوشيم"ازگرمي هر کلامت اي دوست خوشيم" هرچندکه افتخارديدارت نيست~بازنگ خوش پيامت اي دوست خوشيم…
;