احمد آل نعمه
8 ماه پیش
احمد آل نعمه
تا لحظه شکست به خدا ايمان داشته باش خواهي ديد که ان لحظه هرگز نخواهد رسيد??#خدايا_شکرت_که_هستي_و_برايمان_خدايي_ميکني
;