الساندرو دل پیه رو
11 april 2012 @juventus vs @ss.lazio 2-1 #juvelazio #giochiamoancora #adp10
;