الساندرو دل پیه رو
?maggio 2002 #tbt #scudetto @juventus #adp10
;