الساندرو دل پیه رو
Forza Azzurri @italbasket #torino #italiacroazia #adp10
;