علی علیپور
سال پیش
علی علیپور
به روز هاي گذشته باز نخواهيم گشت هر چه تعداد بدخواهان بيشتر شود يک صدا ؛ يک دل و با انگيزه هر چه بيشتر به مبارزه با آنان خواهيم رفت و بي ادعا خواهيم جنگيد ((سربازي که در مرز دشمن گلوله خورده است انتظار هيچ سنگ قبر پر افتخاري را ندارد...)) اما آزادي خاک دشمن نيست منتظر حمايت شما خواهيم بود #ميجنگيم ??
;