علی علیپور
5 ماه پیش
علی علیپور
آدمهاي ساده را دوست دارم بوي ناب آدم ميدهند ساده زندگ? کن اما ساده عبور نکن از دن?ا?? که تنها ?کبار تجربه اش م? کن?! و به ?اد داشته باش: ه?چکس ارزش شکسته شدن ارزش ها?ت را ندارد. “گاه? خودت را زندگ? کن”??????
;