علی علیپور
4 ماه پیش
علی علیپور
شکست جزئى از زندگيست؛ اگر شکست نخورى هرگز ياد نميگيرى؛ اگر ياد نگيرى ، هرگز تغيير نمي کني! و اگر تغيير نکني ،هرگز موفق نمي شوي... @shoja_khalilzadeh
;