علی علیپور
4 ماه پیش
علی علیپور
به خـداوند اعتمـاد کن گـاهي بهتـرين ها را بعد از تلـخ ترين تجـربه ها  به تـو مي دهد ... تا قدر زيبـاترين چيزهـايي  که به دسـت آوردي را  بــداني! @shoja_khalilzadeh
;