علی علیپور
8 ماه پیش
علی علیپور
نود و عادل فردوسي پور صداي رساى فوتبال ما هستند.خاموشى اين صدا،دهن كجى به انتخاب و راى مردم است،در صدا وسيما به عنوان يك رسانه ملى نبايد تا اين حد سليقه يك نفر حاكم شود.اينكه گهگاهى با اين برنامه و فردوسى پور اختلاف سليقه اى وجود داشته باعث نخواهد شد اهالى فوتبال تاثير مثبت نود را فراموش كنند.نود و فردوسى پور كنار فوتبال و فوتبالى ها كنار آنها هستند.
;