علی علیپور
سال پیش
علی علیپور
رفاقت رو از دست فروش بازار نخريدم بلکه تو کوچه هاي خاکي محلمون ياد گرفتم پس خوب مي دونم براي کدوم رفيق زمين بخورم که از زمين خوردنم شاد نشه بلکه دست خاکيم رو بگيره و منو از زمين بلند کنه…?????? همه عشقا????????????
;