علی علیپور
سال پیش
علی علیپور
آدمي ساخته ي افكار خويش است ، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است.??????
;