علی علیپور
3 ماه پیش
علی علیپور
اگر قرار بود هم? عمرمان را يک جا بگذرانيم به جاى "پا" مثل درخت "ريشه" داشتيم... ??????
;