علی علیپور
سال پیش
علی علیپور
خوش‌بختي يعني واقف بودن به اين که هرچه داريم ازرحمت خداست و هرچه نداريم از حکمت خدا احساس خوش‌بختي يعني همين خوش‌بختي رسيدن به خواسته‌ها نيست بلکه لذت بردن ازداشته‌هاست...??????
;