علی انصاریان
سال پیش
علی انصاریان
. سلام.. اگه ميخواي پرواز کني، از هر چيزي که باعث ميشه سنگين بشي دل بکن.... هيچوقت از حسادت مردم نترس ،،مردم به قطار ايستاده سنگ نميزنند ،،به قطاري که تو حرکته سنگ ميزنند پس درست حرکت کردي ،،ميريم جلو با همين قدرت چه دلشون بخواد چه نخواد ،، ... يا علي ??،??
;