علی انصاریان
سال پیش
علی انصاریان
. سلام.. اگر ثروتمند نيستي مهم نيست، بسياري از مردم ثروتمند نيستند. اگر سالم نيستي، هستند افرادي که با معلوليت و بيماري زندگي مي‌کنند. اگر زيبا نيستي برخورد درست با زشتي هم وجود دارد. اگر جوان نيستي، همه با چهره پيري مواجه مي‌شوند. اگر تحصيلات عالي نداري با کمي سواد هم مي‌توان زندگي کرد. اگر قدرت سياسي و مقام نداري، مشاغل مهّم متعلق به معدودي انسان‌هاست اما، اگر "عزت نفس نداري"، هيچ نداري. گوته يا حق ??،??
;