علی انصاریان
4 سال پیش
علی انصاریان
بسم الله الرّحم?ن الرّحيم "اللّهمَ إِنّيْ اعوذُبِكَ" ديري نيست كه در دنياي مادّي و ماشيني، معرفت و اخلاق و منش پهلواني جايش را به رنگ و لعاب دنيوي داده است. و در دنياي امروز جاي بسي تعجب وجود ندارد كه قهرمانان و افتخار آفرينان و زحمت كشان عرصه ي ملّي مان را به امان خدا رها كرديم، آنهم در سخت ترين شرايط و در بستر بيماري. سخن، سخن انسانيت است ، آنهم در ورزش، چه ورزشي؟ ورزشي كه الفش را با نام اميرالمؤمنين مينويسيم و ياي آخر آن را با ياري و مدد آقا ابالفضل به اتمام ميرسانيم. تأسف ما ازين است كه ادعاي وجود اخلاق و پهلواني را در ورزش كشورمان داريم، آنهم به نحو احسن، اما وقتي روح الله بختياري در بدترين شرايط بدني و در بستر بيماري به سر ميبرد، نه تنها دستگيري نميكنيم بل از كوچك ترين كمكي هم دريغ ميكنيم. سخن ما هواداران با متصدي ورزش و فوتبال اين مملكت است، جناب آقاي كفاشيان رييس وقت فدراسيون، جناب آقاي تاج رياست محترم فدراسيون و جناب آقاي دكتر اسدي دبير كل محترم فدراسيون، مگر روح اله بختياري در زمان اشتغال در تيم ملي اميد فوتبال به اين بيماري دچار نگرديد؟ مگر نه اينكه وي با تيم اميد قرارداد داشت؟ مگر نه اينكه و
;