علی انصاریان
4 سال پیش
علی انصاریان
. سلام....???????? ?????? ???? آخرين جمعه پاييز است ؛ ?? بيچاره پاييز ، برگ ريزان هم کرد و کسي دردش را نفهميد! من مانده ام اينهمه اشک براي چيست؟! راستي کسي نمي داند پاييز عاشق کيست؟! پاييز بي دل اين روزهاي آخر را به سختي ميگذراند ... فکر کنم ديوانه شده ، خودش را باخته وگرنه پاييز و اينهمه برف... پاييز و اينهمه سرما... پاييز و اينهمه زمستان... پاييز آخرين دقايق حضورش را با دوستي و محبت و شمع و انار و شيريني هندوانه کنارمان مي ماند و در گرمترين لحظات باهم بودنها به نرمي جاي خود را به زمستان خواهد داد... آن يــــــک دقيقه هم از آن شما ، پاييز رفتني بايد برود ... در اين آخرين روزهاي پاييزي اميدوارم پاييز بهترين روز زندگيتون باشه ... يا على 33،24 يا حّق
;