علی کریمی
4 سال پیش
علی کریمی
مهدى جان ديگه فكر ميكنم گرفتى مطلب رو، زدو بند كردن سر واگذار كردن حق فروش اينترنتى بليطهاى ليگ، زدو بند كردن سر اسپانسر لباس در 3،4 سال گذشته كه هيچ كس هم پاسخگو نشدو خيلى كاراى ديگر، اينا جرمش كمتر از عكس گرفتن با يك طرفدار، يك هموطن هست !!!
;